Skip to main content
Nezaradené

Projekt Vila Magurská je v súlade s územným plánom, stavebný úrad musí odstrániť svoje pochybenia

By 28. januára 2021No Comments

Koncom minulého roka Okresný úrad Bratislava (OÚ BA) zrušil Územné rozhodnutie pre projekt Vila Magurská a vrátil ho na prvostupňové prejednanie. Dôvod? Stavebný úrad Bratislava-Nové Mesto nepostupoval v súlade s procesnoplánovacími ustanoveniami. Rozhodnutie OÚ BA samotnému projektu však potvrdilo, že nie je v rozpore s Územným plánom hlavného mesta Bratislava.

 

Za zrušením prvostupňového rozhodnutia stojí pochybenie stavebného úradu mestskej časti, ktorý nepostupoval v súlade s príslušnými procesnoprávnymi ustanoveniami. Okresný úrad v rozhodnutí súčasne potvrdzuje, že umiestnenie stavby nie je v rozpore s Územným plánom hlavného mesta SR Bratislavy. Na základe rozhodnutia dnes pripravujeme podklady pre dotknuté orgány. Súčasťou dokumentácie sú aj odborné analýzy a štúdie, ktorými sme zodpovedali všetky doterajšie námietky účastníkov konania.

 

Moderný development chápeme aj ako korektný dialóg s účastníkmi konania a dotknutými stranami. Aj pri tvorbe projektu Vila Magurská sme mnoho hodín venovali spoločným diskusiám s aktivistami, verejnosťou a kompetentnými zástupcami mestskej časti, aby sme našli spoločné riešenie, ktoré rešpektuje súvislosti a vzťahy v širšom území a podčiarkne kvalitu života obyvateľov žijúcich v okolí projektu. Výsledkom spoločných diskusií bolo zníženie objektu Vila Magurská o jedno podlažie. Rozhodnutie o tejto ústretovej zmene sme urobili v čase, kedy jeho pôvodná verzia (vyššia o jedno podlažie) už mala potvrdenia od všetkých kompetentných úradov, súhlasné stanovisko k investičnej činnosti od bratislavského magistrátu ako aj územné rozhodnutie pre umiestnenie stavby.

 

Situácia v schvaľovacích procesoch je bizardná. Vždy sme postupovali podľa pokynov stavebného úradu a paradoxne, napriek tomu sme dnes jeho pochybeniami poškodení,“ hodnotí situáciu Ing. Boris Deglovič, zástupca spoločnosti OPSA, developera projektu. „Budeme ešte striktnejšie trvať na dodržiavanie platnej legislatívy, právnych a územnoplánovacích nariadeniach ale aj korektnom a férovom prístupe zo strany všetkých účastníkov konania.“ Pravidlá, normy a zákony platia pre všetkých. Nedodržanie lehôt, neopodstatnené prieťahy, neférové hry tých, ktorí chcú za každú cenu projekty zámerne komplikovať,  je neakceptovateľné. OPSA presadzuje novú kultúru ako pri participatívnom procese tvorby projektov, tak úsilím dosiahnuť stav schvaľovacích procesov bez nenáležitých a bezdôvodných prieťahov.

 

 

Projekt sme citlivo vkomponovali do existujúceho zastavaného územia a prispôsobili životu v zabehnutej časti Kramárov. Do chátrajúceho a neproporčného územia prinášame novú kvalitu v podobe kompatibilného projektu, ktorý územie sceľuje. Súčasťou zmien prinášajúcich pozitívne benefity obyvateľom žijúcim v bezprostrednom i širšom okolí sú  bezpečnostné dopravné riešenia v okolí projektu, rozšírenie verejnej komunikácie, kompletne zrevitalizované uličné prepojenie na turistickú trasu do lesoparku, či parkovacie miesta na pozemku projektu, ktoré odovzdávame do užívania verejnosti. V lokalite pribudnú aj zelené projekty podporujúce mikroklímu v území v podobe zelených striech, takmer dvoch stoviek drevín a kríkov, či zelenej steny.