Nie je nad to,
keď sa sused vydarí

S touto predstavou sme pristupovali k projektovaniu bytového domu Vila Magurská. Je pre nás dôležité, aby bol projekt bytového domu a priľahlého priestoru prínosom, nielen pre budúcich vlastníkov, ale aj ľudí, ktorí žijú v blízkom okolí.

Citlivo, s dôkladnou znalosťou lokality a v širokom tíme špecialistov sme pracovali na riešení, ktoré bude v súlade s predstavami  o kvalitnom, modernom a pohodlnom bývaní a súčasne aj o dobrom, slušnom a ústretovom susedovi.

Zeleň

Väčšiu časť plochy pozemku bude tvoriť zeleň v záhradnej a parkovej úprave. Zvýši sa celkový objem zelených plôch a aj kvalita novej výsadby
Prečítať viac

Revitalizácia ulíc

V druhej etape projektu plánujeme revitalizovať Likavskú ulicu a časť Rozvodnej ulice, na ktorej vybudujeme  pre bezpečnejší a pohodlnejši pohyb v území nový chodník a priechod pre chodcov
Prečítať viac

Parkovanie

Vytvoríme 29 parkovacích miest výhradne na pozemku projektu, z nich v druhej etape projektu 4 plnohodnotné parkovacie miesta pre obyvateľov z okolia
Prečítať viac

Doprava

Odborná analýza dopravného priťaženia potvrdzuje zanedbateľné zaťaženie, neoplyvňujúce prejazdnosť a ani dynamiku dopravy v území
Prečítať viac

Zeleň

Väčšiu časť plochy pozemku bude tvoriť zeleň v záhradnej a parkovej úprave. Zvýši sa celkový objem zelene a aj kvalita novej výsadby
Prečítať viac

Revitalizácia ulíc

Zrevitalizujeme Likavskú ulicu a časť Rozvodnej ulice, na ktorej vybudujeme nový chodník a priechod pre chodcov
Prečítať viac

Parkovanie

Vytvoríme 28 parkovacích miest výhradne na pozemku projektu, z nich 4 plnohodnotné parkovacie miesta pre obyvateľov z okolia
Prečítať viac

Doprava

Odborná analýza dopravného priťaženia potvrdzuje zanedbateľné zaťaženie, neoplyvňujúce prejazdnosť a ani dynamiku dopravy v území
Prečítať viac

Komorný a kultivovaný projekt

Objekt bude mať dve podzemné, štyri nadzemné a jedno ustupujúce podlažie. Parkovacie kapacity sme umiestnili do podzemných častí objektu. Dôležité pre nás bolo, aby bola stavba citlivo zakomponovaná do územia a rešpektovala okolitú zástavbu z pohľadu hmoty, osadenia na pozemku a interakcie s okolitými objektami.

Vila Magurská ponúka

11

bytových
jednotiek

Celková plocha pozemku

1 171 m²

Bytový dom zaberie

417 m²

Zeleň

Do územia budú doplnené druhovo aj hmotovo vhodné dreviny, kríky, plodiace a medonosné byliny.

Dreviny náhradnej výsadby budú z ekologického aj estetického hľadiska kvalitnejšie ako pôvodné. Výsadba bude celoročne pôsobivá svojou vizuálnou premenlivosťou a okrem estetického obohatenia, prinesie aj zlepšenie lokálnej mikroklímy. Výber druhov sme podriadili podmienkam a limitom prostredia, a preto sme navrhli neinvazívne a nealergénne rastliny.

Vysadených bude

+ 152 drevín a kríkov

Bezprostrednému okoliu, ale aj spádovému územiu, bude naďalej slúžiť estetický a vizuálne príjemný priestor. Jeho súčasťou bude porast stromov, kríkov, rastlín a kvetov, upravený peší bulvárik, oddychová časť s pitnou fontánou pre peších, psíkov, či vtáctvo. Celkový objem zelene sa kvantitatívne zvýši a významne sa, oproti pôvodnej, zvýši aj kvalita novej výsadby.

Revitalizácia
Likavská ulica

V rámci výstavby bytového domu Vila Magurská chceme zrevitalizovať verejný priestor v úseku Likavskej ulice.

Pešia spojnica medzi Magurskou a Rozvodnou ulicou dnes potrebuje upraviť. S návrhom revitalizácie sme oslovili kompetentné úrady mestskej časti. Naším zámerom je spevniť podklad pešieho bulvárika Likavskej ulice, vyrovnať jeho povrchy, osvetliť priestor pre bezpečnejší a pohodlnejší prechod. Moderné uličné osvetlenie bude inštalované na oplotení projektu.

Revitalizácia
Rozvodná ulica

Ako súčasť nášho ústretového prístupu k potrebám ľudí z okolia sme sa, po vyhodnotení celkovej priestorovej a dopravnej situácie v okolí projektu, rozhodli v druhej etape projektu vybudovať na Rozvodnej ulici pred budovou Vila Magurská chodník v dĺžke 30 metrov. Ulica tak v tomto úseku získa obojstranný chodník, ktorý tu dnes chýba. Vybudovaním chodníka zvýšime bezpečnosť a plynulosť pohybu v priestore.

Prepojenie oboch ulíc podporí pripravovaný priechod pre chodcov, ktorý na ulici v celej jej dĺžke nie je vyznačený. Okrem bezpečnosti je potrebný aj pre lepšiu a prehľadnejšiu organizáciu pohybu chodcov. Priechod pre chodcov bude bezbariérový. Bezbariérová úprava spočíva v znížení obrubníka na 20 mm. Chodník bude vybavený aj signálnym a varovným pásom pre pohyb nevidiacich a slabozrakých.

Parkovanie

Projekt Vila Magurská vyžaduje pre plánovaných 11 bytov vytvorenie 29 parkovacích miest. 15 parkovacích miest je umiestnených v podzemnej časti budovy a 14 externých parkovacích stojísk umiestnime pred a za budovou.
V projekte počítame s vybudovaním 4 plnohodnotných parkovacích miest aj pre obyvateľov z okolia.

Tie poskytnú parkovanie autám, ktoré dnes parkujú proti predpisom na miestnej komunikácií Rozvodnej ulice pozdĺž murovaného plota pozemku budúceho projektu. Projekt si kapacitne plne vystačí s parkovacími miestami, ktoré sú umiestnené výhradne na jeho pozemku. Čo znamená, že vozidlá budúcich nájomníkov nebudú zaberať parkovacie miesta v lokalite.

29

celkovo parkovacích miest pre obyvateľov projektu Vila Magurská

7

parkovacích miest
na Rozvodnej ulici

15

miest v podzemnom
parkovisku

7

parkovacích miest
na Magurskej ulici

+4

plnohodnotné parkovacie miesta pre obyvateľov okolia

+

všetky parkovacie miesta
na pozemku investora

Doprava

Vieme, že situácia s dynamickou dopravou je v lokalite Kramáre zložitá a každý nový projekt vyvoláva vlnu nevôle, aj preto sme si nechali vypracovať odbornú analýzu priťaženia vyplývajúceho z prírastku vozidiel v lokalite.

Z odborných meraní vyplýva, že v prípade navýšenia počtu vozidiel o 29, budú v rannej špičke, t.j. v priebehu jednej hodiny /od 7.00 h do 8.00 h/, po Rozvodnej ulici prechádzať 3 vozidlá naviac a po Magurskej ulici 8 vozidiel naviac. Čo znamená, že oproti aktuálnemu stavu prejde po Rozvodnej ulici v špičke v priebehu 20 min. len jedno vozidlo naviac a len jedno vozidlo naviac prejde v priebehu 7,5 min. po Magurskej ulici. Odborné posudky to jednoznačne vyhodnotili ako zanedbateľné zaťaženie, neovplyvňujúce prejazdnosť a ani dynamiku dopravy v území.

Referencie

Naším zámerom je vybudovať projekt, ktorý je ohľaduplný k životnému prostrediu a ľuďom žijúcim v okolí. Zúčastnili sme sa na verejnej prezentácii s podnetnou diskusiou, v tíme pracujeme tak, aby naše projekty smerovali k symbióze s ľuďmi a lokalitou... Zodpovedným a empatickým prístupom a premietnutím nárokov a potrieb verejnosti do projektu, meníme paradigmu prístupu k tvorbe developerských projektov. Je pre nás dôležité, aby bolo výsledné riešenie pozitívnym prínosom pre všetkých, ktorým vstupujeme do životného priestoru.

Ing. Boris Deglovič, OPSA

Pri našom prístupe k tvorbe projektu boli jednoznačným merítkom proporcie, charakter a funkcie stabilizovaného územia, ktoré chránime a rozvíjame. Projekt je v súlade s územným plánom mesta. Vila Magurská rešpektuje princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu a vnáša do priestoru symbiózu a harmóniu.

JUDr. Ľuboš Teleky, OPSA

Projekt Vila Magurská sme navrhovali tak, aby objemovo a pozíciou na pozemku rešpektoval všetky mierky a parametre okolitej zástavby a harmonicky zapadal do prostredia. Za veľký benefit považujem zeleň na pozemku, preto sme sa snažili zachovať ju v čo najväčšej miere. Architektonické riešenie je distingvované a súčasne svieže a odovzdáva lokalite výraznú estetickú hodnotu.

Ing. arch. Matúš Polák, architekt

Som rada, že sa nám projektom podarilo vytvoriť funkčný prírodný ekosystém. Vegetácia ponúka vizuálne príjemné pohľady, súčasne aj bariéry proti hluku a prašnosti a vytvára podmienky pre život vtáctva a drobnej fauny. Zelené riešenie harmonizuje s územím a pozitívne ovplyvňuje jeho estetickú podobu.

Ing. Jana Krčulová, OPSA

Vila Magurská je projekt, ktorý svojou mierkou zapadne do okolia, kde sa nachádzajú aj vyššie budovy staršieho dáta, a zaujímavou architektúrou ho aj obohatí. Faktom však ostáva, že Vila Magurská je v súčasnosti oveľa vhodnejšou a prirodzenejšou formou využitia pozemku, ako teraz existujúci dom.

yimba.sk

Náš tím dôkladne sledoval proces projektovania a pripravil všetky dokumenty a náležitosti pre korektný a profesionálny dialóg s kompetentnými úradmi. Do dnešného dňa bolo vydaných 22 odborných stanovísk, v ktorých organizácie, inštitúcie a úrady konštatujú, že Vila Magurská je navrhnutá v súlade so všetkými platnými predpismi, vyhláškami a normami.

Ing. Adrián Gunár, inžiniering ENG2

OPSA – investičná spoločnosť, ktorá do lokality Kramáre priniesla pre Kramárčanov, verejnosť a návštevníkov zdravotníckych zariadení Parkovací dom Kramáre. Na rohu ulíc Limbová a Vlárska, v zóne, ktorá dlhodobo trpí neúnosným nedostatkom parkovacích kapacít, vytvorila 79 štandardných parkovacích miest v trojpodlažnom parkovacom dome.

Iniciovala aj vybudovanie chodníka okolo parkovacieho domu a priechodu pre chodcov cez Vlársku ulicu. Ten umožní peším i cyklistom bezpečný a kultivovaný prechod cez frekventovanú ulicu, ktorá bola doteraz reálnou i mentálnou prekážkou rozdeľujúcou územie. Vybudovaním priechodu pre chodcov prepojí obe jej strany do jedného komunikujúceho celku.

OPSA s.r.o.
Digital Park III
Einsteinova 19
851 01  Bratislava