Skip to main content
Nezaradené

OPSA: Zníženie projektu o jedno podlažie je definitívne. Hovorí o zodpovednosti a ústretovosti.

By 25. novembra 20191 decembra, 2019No Comments

Po viac ako roku rozhovorov predložil investor projektu Vila Magurská vedeniu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto finálny projekt bytového domu Vila Magurská. Výsledkom dlhodobých rokovaní je rozhodnutie developera urobiť ústretový krok voči požiadavkám verejnosti a miestnej samosprávy a znížiť projekt o jedno podlažie. Rozhodnutie developer zrealizuje aj napriek skutočnosti, že už pôvodný návrh projektu bol v absolútnom súlade s Územným plánom hlavného mesta Bratislavy, investor disponuje súhlasnými stanoviskami všetkých dotknutých orgánov vrátane súhlasného záväzného stanoviska hlavného mesta Bratislavy k investičnej činnosti a na výstavbu v pôvodnej podobe ho oprávňovali všetky platné právne predpisy.

Finálnu podobu projektu odprezentoval investor 27.6.2019 na stretnutí  zainteresovaných subjektov –  starostu Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolfa Kusého, poslancov miestneho zastupiteľstva a obyvateľov Magurskej a Rozvodnej ulice. „Od  podania žiadosti o vydanie územného rozhodnutia uplynul viac ako rok.  Aj v čase, kedy kompetentné úrady vydávali súhlasné vyjadrenia a povolenia k investičnej činnosti pôvodného projektu, sme prejavili ústretovosť a dobrú vôľu a rokovali sme s mestskou časťou a verejnosťou o prípadných ústretových úpravách projektu. Na každom zo stretnutí sme pozorne počúvali ako projekt vníma verejnosť a mestská časť a napriek pozitívnemu posúdeniu pôvodného projektu zo strany všetkých kompetentných úradov, sme sa rozhodli znížiť stavbu o jedno podlažie,“ informuje Ing. Boris Deglovič, z developerskej spoločnosti OPSA, ktorá projekt Vila Magurská realizuje.

Znížením o jedno podlažie tak bude mať bytový dom Vila Magurská dve podzemné a tri nadzemné podlažia s jedným ustúpeným podlažím. Znížením podlažnosti sa zníži aj počet bytových jednotiek zo štrnásť na jedenásť bytov. Celková úžitková plocha bytového domu klesne úpravou projektu o takmer 500 m2. Vedenie mestskej časti spoločnosť OPSA informovala o zmene projektu oficiálnym stanoviskom. Jeho súčasťou je aj informácia o záväzku vybudovať 4 parkovacie miesta na Rozvodnej ulici pre potreby verejnosti. „Po kolaudácii parkovacie miesta darujeme mestskej časti a teda do užívania verejnosti. Parkovacie miesta vybudujeme priamo na našom pozemku. Budú to normové parkovacie miesta, na rozdiel od parkovacích miest, na ktorých sa na Rozvodnej parkuje dnes,“ poskytol doplňujúce informácie Ing. Boris Deglovič.  Zníženie projektu o jedno podlažie považuje spoločnosť OPSA za finálnu úpravu. Ďalšie ústupky nepovažuje za racionálne zdôvodniteľné. Pri povoľovacom procese zámeru výstavby novostavby bude postupovať v zmysle platných predpisov a bude sa domáhať, aby orgány zainteresované v týchto procesoch postupovali v zmysle platnej legislatívy.

Spoločnosť OPSA chápe moderný development ako ústretový a korektný dialóg s účastníkmi konania a dotknutými stranami. „Je to naša filozofia, pristupujeme a budeme pristupovať takto ku všetkým našim projektom. Úpravu projektu je však OPSA pripravená zrealizovať len za podmienok akceptovania a dodržania právnych a územnoplánovacích nariadení aj zo strany ďalších účastníkov konania,“ konštatuje Ing. Boris Deglovič. Preto v ďalšej fáze spoločnosť OPSA očakáva podporu a skoordinovaný postup účastníkov projektu. „Prieťahov už bolo dosť. Chceme ponúknuť novú kultúru nielen v tvorbe a participácii projektov, ale súčasne bojovať voči bezdôvodným prieťahom v schvaľovacích procesoch,“ vyjadruje výhrady Ing. Boris Deglovič.

Novostavba s modernou architektúrou nahradí ruinu rodinného domu, prinesie do územia viac kvalitnej zelene na pozemku, upravený verejný priestor Likavskej ulice, ktorý ju zmení na funkčný a estetický priestor, normové, verejnosti prístupné parkovacie miesta, novovybudovanú časť chodníka a priechod pre chodcov na Rozvodnej ulici, výhybňu a balík ďalších dopravných vylepšení na Magurskej ulici a jednoznačne tak prispeje k zvýšeniu kvality bývania v území a zhodnoteniu nehnuteľností majiteľov bytov v okolí.