Skip to main content
Nezaradené

Meníme paradigmu prístupu k tvorbe projektov

By 11. apríla 201926 júna, 2019No Comments

Jedným zo zásadných východísk pre tvorbu nového developerského projektu je poznať potreby a názor verejnosti a zabezpečiť, aby mala o projekte dostatok informácií. Od tohto prístupu do veľkej miery závisí úspech projektu.

Je prospešné nielen pre investora, ale aj pre mesto a mestskú časť, ak sú o developerskom projekte informovaní aj ľudia z okolia projektov. Zatiaľ to nie je štandardom, komunikácia nie je dostatočná a veľakrát sa stane, že sa verejnosť dozvie o projekte až pri stavebnom ruchu v okolí. „My však považujeme za podmienku korektného prístupu a lepšieho zhodnotenia projektu, ak ľudia z okolia vedia o projekte čo najviac,“ konštatuje zástupca spoločnosti OPSA, Ing. Boris Deglovič a dodáva: „Pretože chceme integrovať nový projekt do okolia nielen fyzicky, ale prepájame ho aj mentálne a snažíme sa naviazať naň pozitívnu emóciu.“

Kramáre sú na development citlivejšie

Koncept Vila Magurská sme predstavili verejnosti v polovici minulého roku na verejnej prezentácii. Diskutovalo sa o jeho budúcej podobe, o prínosoch pre lokalitu, ale aj o oprávnených obavách obyvateľov, ktorí nemali k dispozícii dostatok informácií. Tie, ktoré sa k nim dostali primárne vychádzali zo zavádzajúcich a nepresných informáciách o projekte. Kramáre zápasia s mnohými problémami, ktoré verejnosť pripisuje v prvom rade developerom. Je to však zjednodušujúci a povrchný pohľad, problémy sú omnoho komplexnejšie, ale o tom budeme hovoriť inokedy. Faktom však je, že Kramáre zápasia s problémami ako parkovanie, zahusťovanie dopravy, zastavanosťou územia… Je však neprípustné, aby sa celý komplex problémov zóny prenášal nekriticky do všetkých pripravovaných projektov. Nie je to férové. Počúvajme argumenty a buďme otvorení konštruktívnemu dialógu. Tak sa nám podarí rozvíjať územia vhodnými a dobrými projektami.

Zeleň

Doprava

Parkovanie

Revitalizácie

Projekt Vila Magurská mení charakter miesta a to v oboch uliciach, Magurskej i Rozvodnej. Prináša viac kvalitnej zelene, revitalizované úseky ulíc, zachováva pôvodný počet parkovacích miest pre verejnosť na kvalitnejších a upravených stojiskách, bezpečnejšie dopravné riešenia, vizuálne benefity a iné. Výsledkom je estetické a kultivovanejšie prostredie a funkčný priestor namiesto chátrajúceho a zanedbaného.

Nie slová, ale činy robia zmenu

Od začiatku pristupujeme k projektu s empatiou a rešpektom hlavne voči ľuďom, ktorí v lokalite žijú. Náš prístup potvrdzuje aj projekt parkovacieho domu Kramáre na rohu ulíc Limbová a Vlárska. Zámer vybudovať ho, bol tiež naším vkladom do skvalitnenia života v území, výsledkom našich investičných zámerov a diskusií s mestskou časťou a súčasne reakciou na naliehavé potreby lokality. Priniesli sme tak Kramárčanom 79 štandardných parkovacích miest, vybudovali chodník okolo parkovacieho domu a priechod pre chodcov cez Vlársku ulicu, ktorá bola doteraz reálnou i mentálnou prekážkou rozdeľujúcou územie.

 Projekt parkovacieho domu na križovatke ulíc Limbová – Vlárska, ktorý Kramárčanom priniesla spoločnosť OPSA.

Rovnováha nárokov a možností

Filozofiou nášho projektového tímu je potreba hľadať rovnováhu záujmov a zladenie potrieb  verejnosti, samosprávy a  investora. Pri práci na zámere sme ich dôsledne prepájali. Je dobré a správne, že verejnosť vie jasne a rozhodne povedať nie, toto nechceme.  „Ale rovnako potrebné je povedať, čo od projektu, ktorý vyrastie v ich životnom priestore očakávajú, či sa ich očakávania prekrývajú so zámermi tvorcov konceptu a hľadať spoločné prieniky,“ potvrdzuje potrebu interakcie Ing. arch. Matúš Polák, autor architektonickej podoby bytového domu. Aj preto je potrebné viesť systematickú, koordinovanú a kvalitne vedenú komunikáciu, veľakrát edukovať, ale aj korigovať nekonštruktívne ataky.

Hľadajme spoločný záujem

Každý developerský projekt je živý organizmus, ktorý nie je ohraničený rozlohou pozemku, ale má presahy do hlbšieho priestoru a života v lokalite. Je potrebné, aby jeho jednotlivé časti komunikovali a prúdila medzi nimi energia. Hľadajme priestor, v ktorom sa naše predstavy stretávajú. Prekážky sa nájdu vždy, preto sa na ne dá vyhovoriť, ale my radšej hľadáme spoločný záujem a prínosy. V spoločnom záujme všetkých je, aby bola verejnosť o projekte zrozumiteľne informovaná.