Skip to main content
Nezaradené

Súlad s územným plánom a kvalita života v území sú pre nás kľúčové

By 5. apríla 201915 mája, 2019No Comments

Projekt bytového domu Vila Magurská je umiestnený v stabilizovanom území, pre ktoré je podľa Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy stanovené funkčné využitie pre viacpodlažnú zástavbu. Spôsob využitia plochy je označovaný funkciou 101. Čo znamená, že jednou z možností výstavby v území je aj nová výstavba, rešpektujúca regulačné prvky funkčnej plochy. Chceme vám priblížiť dôležité fakty o územnoplánovacích procesoch a chceme, aby ste mali o projekte Vila Magurská aj z tohto pohľadu dostatok informácií. Súlad s územnoplánovacími normami a kvalita života v území sú hlavnými kritériami pre našu prácu.

Merítkom pre novú výstavbu v stabilizovanom území je najmä charakteristický obraz a proporcie konkrétneho územia, ktoré je nevyhnutné akceptovať, chrániť a rozvíjať. V procese posudzovania projektu sme prezentovali súlad vo všetkých parametroch a predkladali sme ich v podrobných dokumentáciách. Následné vyhodnotenia zo strany úradov a inštitúcií ukázali, že projekt rešpektuje existujúcu zástavbu vo všetkých ukazovateľoch a vnáša do zástavby proporčný súlad bez nežiaducich vplyvov či neúmerného zaťaženia pozemku a okolitého územia.

Podľa územného plánu je v tomto území prípustné budovať viac ako štvorpodlažné novostavby bytových domov sídliskového typu, ktoré sú charakteristické pre túto zónu. Dokonca napríklad budovy do štyroch podlaží sú v tomto území prípustné len v obmedzenom rozsahu.

Uličné pohľady potvrdzujú proporčný súlad

Vplyv novostavby Vila Magurská na charakteristický obraz a proporcie územia bol posúdený z vyhotovených uličných pohľadov na novostavbu od Rozvodnej ulice ako aj od Magurskej ulice. Z uvedených pohľadov je zrejmé, že plánovaná novostavba rešpektuje charakteristické princípy, ktoré reprezentujú existujúcu zástavbu.

Výška budovy zodpovedá predpisom

Vila Magurská bude mať dve podzemné, štyri nadzemné a jedno ustupujúce podlažie. Takto je vnímaná z Rozvodnej ulice. Nakoľko sa bude nachádzať vo svahovitom teréne, je pohľadová situácia z dvoch hlavných vstupných úrovní rôzna. Z Magurskej ulice je z dôvodu čiastočného odkrytia podzemných podlaží pocitovo vnímaná ako šesťpodlažná. Stále však platí, že pre toto územie s  jasne vymedzenou funkciou, by mala byť zástavba primárne viac ako štvorpodlažná.

Pôvodný objekt rodinného domu pôsobí v okolitej zástavbe 7 až 11 poschodových domov neprirodzene a nezapadá do okolitého charakteristického obrazu a proporcií územia. Aj z dôvodu, že nie je v súlade s aktuálnym územným plánom, nie je merítkom ani referenčnou hodnotou pre akékoľvek porovnávanie, či hodnotenie budúcej podoby projektu Vila Magurská.

Indexy hmotovo-priestorového riešenia sú v poriadku

Z hľadiska hmotovo-priestorového riešenia umiestnenie bytového domu dotvára existujúcu štruktúru zástavby viacpodlažných bytových domov pozdĺž Rozvodnej ulice. Odstup projektu od ostatných okolostojacich budov a objektov spĺňa potrebné urbanistické, architektonické normy, ako aj požiadavky protipožiarnej bezpečnosti, hygienické nariadenia a celkovo zachováva doterajšiu úroveň kvality bývania obyvateľom okolitých budov.  Svojou mierkou a hustotou zastavania zodpovedá existujúcej intenzite zástavby v lokalite vo všetkých indexoch.

Denné svetlo a preslnenie okolitých bytov zostane zachované

Naším zámerom je dosiahnutie čo najlepších svetelných benefitov pre projekt Vila Magurská a ponechanie normových svetelných podmienok pre jestvujúce okolité budovy. Uvedené je podrobne preukázané nezávislým svetlotechnickým posudkom, ktorý posudzovali kompetentné úrady. Plánovaná stavba svojou polohou a výškou neovplyvní potrebné vyhovujúce preslnenie a dostatočnú mieru osvetlenia okolitých bytov a vyhovuje požiadavkám vo všetkých kontrolných bodoch, čiže voči všetkým okolostojacim obytným budovám na Magurskej i na Rozvodnej ulici.

Mesto s projektom súhlasí

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy po dôkladnom posúdení vydal koncom minulého roku súhlasné záväzné stanovisko k  investičnému zámeru projektu Vila Magurská. V ňom jednotlivé odborné oddelenia magistrátu a hlavná architektka mesta zodpovedne a dôsledne posúdili predmetný investičný zámer z hľadiska jeho súladu s aktuálne platným územným plánom mesta a stanovili podmienky a odporúčania pre jeho realizáciu.

Viete, že:

Územný plán mesta načrtáva koncepciu celého mestského organizmu. Je to základný dokument, ktorý vytvára územné a technické predpoklady pre harmonický rozvoj mesta. Súčasne popisuje trvalý súlad všetkých činností na území mesta s dôrazom na tvorbu urbanizovaného prostredia, ochrany a tvorby krajiny, zachovania prírodných a kultúrnych hodnôt, starostlivosti o životné prostredie a zodpovedné využívanie prírodných zdrojov.

Územný plán zóny sa spracúva pre časť obce. Územné plány zón mestskej časti Bratislava – Nové Mesto vo vymedzených územiach detailnejšie určujú funkčnú a priestorovú reguláciu územného plánu mesta. Riešia ich technické vybavenie, vrátane komunikácií a stanovujú verejnoprospešné stavby. Súčasťou každého územného plánu zóny je všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti príslušnej územnoplánovacej dokumentácie zón.

Stabilizované územie je územie mesta, v ktorom územný plán ponecháva súčasné funkčné využitie a predpokladá mieru stavebných zásahov prevažne formou dostavieb, prístavieb, nadstavieb, prestavieb a novostavieb, pričom sa zásadne nemení charakter stabilizovaného územia. Novostavbou sa v tomto znení myslí, nová stavba so samostatnou prevádzkou, rešpektujúca regulačné prvky funkčnej plochy.